หน้าหลัก

เพื่อนๆคงเห็นหรือได้ยินผู้คนพูดถึงค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการในขณะนี้ และอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่า ค่านิยมเหล่านี้คืออะไร หมายถึงอะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และทำไมถึงต้องมีค่านิยมเหล่านี้เกิดขึ้น คำถามเหล่านี้จะหมดลงไปในพริบตาถ้าเพื่อนได้เรียนรู้ ค้นคว้า และเข้าใจข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่ทางเว็บไซต์ของเราได้เตรียมไว้

images.png

ก่อนอื่น เพื่อนๆทราบไหมว่าที่มาของนโยบายมาจากไหน  ถ้าไม่ทราบ ที่มาของค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวไกลและมั่นคง

ค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ:
๑.        ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.        ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓.        กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔.        ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
๕.        รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖.        มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗.        เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
๘.         มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙.        มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๐.      รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
๑๑.      มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
๑๒.     คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

 

Advertisements